Top
ન્યુસ્વર્ણિમા યોજના
હેતુ
  • ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા પછાત વર્ગોની મહિલાઓ માટે સ્વારોજગારી ઉભી કરી આત્મેનિર્ભર કરવા માટેની મહિલાઓ માટેની ખાસ યોજના.
  • આ યોજના અંતર્ગત મહિલા લાભાર્થીએ પોતાની પસંદગીનો ધંધો કરવાનો રહેશે.
લોન મેળવવાની પાત્રતા
  • અરજદાર સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના હોવા જોઇએ
  • અરજદારના કુંટુંબની કુલ વાર્ષીક આવક રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વઘુ ન હોવી જોઇએ. ૫રંતુ રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- સુઘીની આવક ઘરાવતા અરજદારોને અગ્રતા આ૫વામાં આવશે.
  • અરજદારની ઉંમર અરજીની તારીખે ર૧થી૪પ વર્ષ સુધીની હોવી જોઇએ.
  • અરજદારને તાંત્રિક તથા અન્ય કુશળતા માગી લેતા ધંધાઓના કિસ્સા માં અનુભવ હોવો જરૂરી છે.
યોજનાની મુખ્યમ લાક્ષણિકતાઓ
  • આ યોજના માટે લોનની મહત્તમ મર્યાદા રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ સુધીની
  • આ યોજનાઓમાં વ્યાજનો દર વાર્ષીક ૫ ટકા રહેશે.
  • આ યોજનાઓમાં યુનિટ કોસ્ટાના ૯૫ ટકા લોન આપવામાં આવશે જેમા ૯૫ ટકા કેન્દ્દીય નિગમના,૫ ટકા રાજય સરકાર/લાભાર્થી ફાળાની રકમ રહેશે
  • આ લોન વ્યાજ સહિત ૬૦ સરખા માસિક હપ્તામાં ભરપાઇ કરવાની રહેશે.