Top
લઘુસ્તારીય ધિરાણ યોજના (માઇક્રો ફાયનાન્સ યોજના )
હેતુ
  • લક્ષ્યાંક જૂથના નાના ઉધોગ સાહસિકોની લધુ ધિરાણની જરૂરીયાતો પુરી કરવા માટે આ નિગમ દ્રારા સ્વસહાય જૂથો મારફત લોન આપવાની યોજના
લોન મેળવવાની પાત્રતા
  • અરજદાર સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના હોવા જોઇએ
  • અરજદારના કુંટુંબની કુલ વાર્ષીક આવક રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વઘુ ન હોવી જોઇએ. ૫રંતુ રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- સુઘીની આવક ઘરાવતા અરજદારોને અગ્રતા આ૫વામાં આવશે.
  • અરજદારની ઉંમર અરજીની તારીખે ર૧ થી ૪પ વર્ષ સુધીની હોવી જોઇએ.
  • અરજદારને તાંત્રિક તથા અન્યે કુશળતા માગી લેતા ધંધાઓના કિસ્સા માં અનુભવ હોવો જરૂરી છે.
યોજનાની મુખ્યમ લાક્ષણિકતાઓ
  • આ યોજના માટે લોનની મહત્તકમ મર્યાદા રૂ.૫૦,૦૦૦ સુધીની છે.
  • આ યોજનાઓમાં વ્યાયજનો દર વાર્ષીક પ ટકા રહેશે.
  • આ યોજનાઓમાં યુનિટ કોસ્ટિના ૯૦ ટકા લોન આપવામાં આવશે જયારે ૯૦ ટકા કેન્દ્દીય નિગમના,૫ ટકા રાજય સરકાર અને ૫ ટકા લાભાર્થી ફાળાની રકમ રહેશે.
  • આ લોન વ્યાજ સહિત ૪૮ સરખા માસિક હપ્તામાં ભરપાઇ કરવાની રહેશે.