Top
તાપી જીલ્લો
 
ક્રમ માહિતી ક્રમ માહિતી
જીલ્‍લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી
બ્લોક ન.૪, ભોયતળીયે, જિલ્લા સેવા સદન,
પાન વાડી, મુ. વ્યારા, તાપી. પિન નં. ૩૯૪૬૫૦
ફોન નં.-૦૨૬૨૬ ૨૨૨૨૧૦
E-mail: dsdo-dsd-tapi@gujarat.gov.in
જીલ્લા બાળ સુરક્ષા અઘિકારીશ્રી,
બ્લોક નં.૫, પ્રથમ માળ,
જીલ્લા સેવા સદન, પાન વાડી,
મુ. વ્યારા, તાપી. પિન નં. ૩૯૪૬૫૦
ટેલીફોન નંબર -૦૨૬૨૬-૨૨૨૨૦૩
E-Mail : dcputapi@gmail.com
જિલ્‍લા હસ્તકની સરકારી સંસ્થાઓના નામ - સરનામા :
અધિક્ષકશ્રી, ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર બોયઝ
દિવ્યાનગર સોસાયટી પાસે,
મગદુમ નગરની પાછળ
અંબિકાનગરની સામે, તાડકુવા,
મુ. વ્યારા, તાપી. પિન નં. ૩૯૪૬૫૦
ફોન નં. ૦૨૬૨૬ ૨૯૩૦૭૦,
E-Mail : childrenhometapi@gmail.com
ચીલ્ડ્રનહોમ ફોર બોયઝ,
ચીલ્ડ્રનહોમ -દિવ્યાનગર સોસાયટી
તાળકુવા –વ્યારા,
ફોન નં.૯૪૦૯૧૩૪૦૭૦,
મો. નં.૯૬૩૮૪૭૪૦૪૩
E-Mail : childrenhometapi@gmail.com
જિલ્‍લા હસ્તકની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના નામ - સરનામા :
વનવાસી ગ્રામ વિકાસ પરિષદ સંસ્થા ફોર બોયઝ,
સેમીનાર સેન્ટર,
મુ.પો. લખાલી, તા.વ્યારા,જી.તાપી
E-Mail : komalsalugamit@gmail.com
વનવાસી ગ્રામ વિકાસ પરિષદ સંસ્થા ફોર ગર્લ્સ,
સેમીનાર સેન્ટર,
મુ.પો. લખાલી, તા.વ્યારા,જી.તાપી
E-Mail : komalsalugamit@gmail.com