Top
સમાચાર


જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એકટ અન્વયે રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં રચાયેલ જુવેનાઈલ જસ્ટીસ બોર્ડ(JJB)ના બિનસરકારી સામાજિક કાર્યકરોની નિમણૂંક કરવા બાબત.(બીજો પ્રયત્ન)