Top
વિકલાંગ કલ્યાણ યોજનાવિકલાંગ (દ્રષ્ટિહીન, અલ્પદ્રષ્ટી, શ્રવણમંદ, અસ્થિ વિષયક ખામી, માનસિક ક્ષતિ, માનસિક માદંગી)  વ્યકિત માટે વિકલાંગ ઓળખકાર્ડ આપવાની યોજના
(૧) વિકલાંગ ઓળખકાર્ડ મેળવવાની પાત્રતા
 • વિકલાંગ વ્યકિત ૪૦  % થી વધુ વિકલાંગતા ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • શ્રવણમંદ વ્યકિત.
 • દ્રષ્ટિહીન વ્યકિત.
 • ૭૦ કે તેથી ઓછી બુધ્ધિઆંક ધરાવતી મંદબુધ્ધિવાળી વ્યકિત.
 • ગુજરાત રાજયમાં કાયમી વસવાટ.
 • આ યોજનાનો લાભ વિકલાંગ વ્યક્તિઓ ને ઓળખકાર્ડ આપવાનો છે.
(૨) વિકલાંગ ઓળખકાર્ડ ઉપરથી મળવા પાત્ર લાભો
 • સરકારની યોજનાઓમાં લાભ મેળવવા.
(૩) વિકલાંગ ઓળખકાર્ડ મેળવવા અરજીપત્રક સાથે સામેલ કરવાના પુરાવા
 • જે તે વિભાગના નિષ્ણાંતને તબીબનું ટકાવારી દર્શાવાતું પ્રમાણપત્ર.
 • અરજીપત્રક સાથે તાજા પડાવેલ સ્ટેમ્પ સાઈઝના ર (બે) ફોટા.
 • રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ.
 • ગુજરાત રાજયના કાયમી વસવાટના પુરાવા.
 • બ્લડગ્રુપ નો દાખલો
 • અરજીપત્રક જિલ્લા સમાજસુરક્ષાની કચેરીએથી વિના મૂલ્યે મળી શકશે.
 • આવક નું પ્રમાણપ્રત્ર.
 • અરજીપત્રક જિલ્લા સમાજસુરક્ષા અધિકારીની કચેરીને રજુ કરવાનું રહેશે. જે કચેરી યોગ્ય પુરાવા ચકાસી ઓળખકાર્ડ આપવાની કાર્યવાહી કરશે.