Top
આર્થિક ઉત્કર્ષ


કુટીર ઉઘોગો સહિત સ્વરોજગારી માટે નાણાંકીય સહાય
પાત્રતાના માપદંડો
 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/-
 • વાર્ષિક આવક મર્યાદા શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/-
સહાયનું ધોરણ
 • બેંકેબલ યોજના
  • યુનિટ કોસ્ટના ૩૩.૧/૨ ટકા અથવા રૂ. ૧૦૦૦૦/-ની મર્યાદામાં સબસીડી
  • અતિપછાત જાતિને યુનિટ કોસ્ટના ૫૦ ટકા અથવા રૂ. ૧૦૦૦૦/-ની મર્યાદામાં સબસીડી
 • માનવગરિમા યોજના
  • સ્વરોજગારી કીટસ આપવામાં આવે છે.
 • સ.શૌ.પ.વ. પૈકી અતિપછાત જાતિ અને વિચરતી-વિમુક્ત જાતિ માટે આવક મર્યાદા નથી.
નાણાંકીય જોગવાઇ (રૂ. લાખમાં)
જાતિ ૨૦૧૭-૧૮ ની જોગવાઇ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખર્ચ
સા.શૈ.પ.વ. ૧૩૦૦.૦૦ ૧૨૫૬.૨૨ ૧૨૫૬.૨૨
આ.પ.વ. ૫૦.૦૦ ૪૯.૮૨ ૪૯.૮૨
લધુમતી ૫૦.૦૦ ૪૯.૮૬ ૪૯.૮૬
વિચરતી- વિમુકત ૩૦.૦૦ ૨૯.૯૭ ૨૯.૯૭
સિધ્ધિ
જાતિ સિધ્ધિ
સા.શૈ.પ.વ. ૩,૩૧૩
આ.પ.વ. ૧૦૬
લધુમતી ૮૯
વિચરતી- વિમુકત ૨૪